专业六爻论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

 

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 69|回复: 0
收起左侧

百家姓原文带拼音

[复制链接]
发表于 2018-8-7 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhào        qián        sūn        lǐ                zhōu        wú        zhèng  wáng       
赵        钱        孙        李        ,        周        吴        郑           王        。
féng        chén        chǔ        wèi                jiǎng        shěn        hán        yáng       
冯        陈        褚        卫        ,        蒋        沈        韩        杨        。
zhū        qín        yoú        xǔ                hé        Lǚ        shī        zhāng       
朱        秦        尤        许        ,        何        吕        施        张        。
kǒng        cáo        yán        huà                jīn        wèi        táo        jiāng       
孔        曹        严        华        ,        金        魏        陶        姜        。
qī        xiè        zōu        yù                bǎi        shuǐ        dòu        zhāng       
戚        谢        邹        喻        ,        柏        水        窦        章        。
yún        sū        pān        gě                xī        fàn        péng        Láng       
云        苏        潘        葛        ,        奚        范        彭        郎        。
Lǔ        wéi        chāng  mǎ                miáo        fèng        huā        fāng       
鲁        韦        昌           马        ,        苗        凤        花        方        。
yú        Rén        yuán        Liǔ                fēng        bào        shǐ        táng       
俞        任        袁        柳        ,        酆        鲍        史        唐        。
fèi        Lián        cén        xuē                Léi        hè        ní        tāng       
费        廉        岑        薛        ,        雷        贺        倪        汤        。
téng        yīn        Luó        bì                hǎo        wū        ān        cháng       
滕        殷        罗        毕        ,        郝        邬        安        常        。
yuè        yú        shí        fù                pí        biàn        qí        kāng       
乐        于        时        傅        ,        皮        卞        齐        康        。
wǔ        yú        yuán        bǔ                gù   mèng píng        huáng       
伍        余        元        卜        ,        顾        孟         平        黄        。
hé        mù        xiāo        yǐn                yáo        shào        zhàn        wāng       
和        穆        萧        尹        ,        姚        邵        湛        汪        。
qí        máo        yǔ        dí                mǐ        bèi        míng        zāng       
祁        毛        禹        狄        ,        米        贝        明        臧        。
jì        fú    chéng dài                tán        sòng        máo        páng       
计        伏        成        戴        ,        谈        宋        茅        庞        。
xióng        jǐ        shū        qū                xiàng        zhù        dǒng        Liáng       
熊        纪        舒        屈        ,        项        祝        董        梁        。
dù        Ruǎn        Lán        mǐn                xí        jì        má        qiáng       
杜        阮        蓝        闵        ,        席        季        麻        强        。
jiǎ        Lù        Lóu        wēi                jiāng        tóng        yán        guō       
贾        路        娄        危        ,        江        童        颜        郭        。
méi        shèng Lín        diāo                zhōng xú        qiū        Luò       
梅        盛          林        刁        ,        钟         徐        邱        骆        。
gāo        xià        cài        tián                fán        hú        Líng        huò       
高        夏        蔡        田        ,        樊        胡        凌        霍        。
yú        wàn        zhī        kē                zǎn        guǎn        Lú        mò       
虞        万        支        柯        ,        昝        管        卢        莫        。
jīng        fáng        qiú        miào                gān        xiè        yīng        zōng       
经        房        裘        缪        ,        干        解        应        宗        。
dīng        xuān        bēn        dèng                yù        shàn        háng        hóng       
丁        宣        贲        邓        ,        郁        单        杭        洪        。
bāo        zhū        zuǒ        shí                cuī        jí        niǔ        gōng       
包        诸        左        石        ,        崔        吉        钮        龚        。
chéng jī   xíng   huá                péi        Lù        Róng        wēng       
程        嵇    邢        滑        ,        裴        陆        荣        翁        。
xún        yáng        yú        huì                zhēn        qū        jiā        fēng       
荀        羊        於        惠        ,        甄        曲        家        封        。
Ruì        yì        chǔ        jìn                jí        bǐng        mí        sōng       
芮        羿        储        靳        ,        汲        邴        糜        松        。
jǐng        duàn        fù        wū                wū        jiāo        bā        gōng       
井        段        富        巫        ,        乌        焦        巴        弓        。
mù        kuí        shān        gǔ                chē        hóu        fú        péng       
牧        隗        山        谷        ,        车        侯        宓        蓬        。
quán        xī        bān        yǎng                qiū        zhòng yī        gōng       
全        郗        班        仰        ,        秋        仲         伊        宫        。
nìng        qiú        Luán        bào                gān        tǒu        Lì        Róng       
宁        仇        栾        暴        ,        甘        钭        厉        戎        。
zǔ        wǔ        fú        Liú                jǐng        zhān        shù        Lóng       
祖        武        符        刘        ,        景        詹        束        龙        。
yè        xìng        sī        sháo                gào        Lí        jì        bó       
叶        幸        司        韶        ,        郜        黎        蓟        薄        。
yìn        sù        bái        huái                pú        tái        cóng        è       
印        宿        白        怀        ,        蒲        邰        从        鄂        。
suǒ        xián        jí        Lài                zhuó        Lìn        tù        méng       
索        咸        籍        赖        ,        卓        蔺        屠        蒙        。
chí        qiáo        yīn        yù                xū        nài        cāng        shuāng       
池        乔        阴        鬱        ,        胥        能        苍        双        。
wén        shēn        dǎng        zhái                tán        gòng        Láo        páng       
闻        莘        党        翟        ,        谭        贡        劳        逄        。
jī        shēn        fú        dǔ                Rǎn        zǎi        Lì        yōng       
姬        申        扶        堵        ,        冉        宰        郦        雍        。
xì        qú        sāng        guì                pú        niú        shòu        tōng       
卻        璩        桑        桂        ,        濮        牛        寿        通        。
biān        hù        yān        jì                jiá        pǔ        shàng nóng       
边        扈        燕        冀        ,        郏        浦        尚          农        。
wēn        bié zhuāng yàn                chái        qú        yán        chōng       
温        别        庄        晏        ,        柴        瞿        阎        充        。
mù        Lián        Rú        xí                huàn        ài        yú        Róng       
慕        连        茹        习        ,        宦        艾        鱼        容        。
xiàng        gǔ        yì        shèn                gē        Liào        yǔ        zhōng       
向        古        易        慎        ,        戈        廖        庾        终        。
jì        jū        héng        bù                dū        gěng        mǎn        hóng       
暨        居        衡        步        ,        都        耿        满        弘        。
kuāng  guó         wén        kòu                guǎng Lù  quē   dōng       
匡            国   文        寇        ,        广          禄        阙        东        。
ōu        shū        wò        Lì                yù        yuè        kuí        Lóng       
欧        殳        沃        利        ,        蔚        越        夔        隆        。
shī        gǒng        shè        niè                cháo        gōu        áo        Róng       
师        巩        厍        聂        ,        晁        勾        敖        融        。
Lěng        zī        xīn        kàn                nā        jiǎn        Ráo        kōng       
冷        訾        辛        阚        ,        那        简        饶        空        。
zēng        wú        shā        niè                yǎng        jū        xū        féng       
曾        毋        沙        乜        ,        养        鞠        须        丰        。
cháo        guān        kuǎi        xiāng                zhā        hòu        jīng        hóng       
巢        关        蒯        相        ,        查        后        荆        红        。
yóu        zhú        quán        Lù                gě        yì        huán        gōng       
游        竺        权        逯        ,        盖        益        桓        公        。
mò        qí        sī        mǎ                shàng guān   ōu        yáng       
万        俟        司        马        ,           上           官            欧        阳        。
xià        hóu        zhū        gě                wén        rén        dōng        fāng       
夏        侯        诸        葛        ,        闻        人        东        方        。
hè        lián        huáng fǔ                yù        chí        gōng        yáng       
赫        连        皇        甫        ,        尉        迟        公        羊        。
tán        tái        gōng        yě                zōng        zhèng pú        yáng       
澹        台        公        冶        ,         宗         政         濮        阳        。
chún        yú        chán        yú                tài        shū        shēn        tú       
淳        于        单        于        ,        太        叔        申        屠        。
gōng        sūn        zhòng  sūn                xuān        yuán        Líng        hú       
公        孙        仲           孙        ,        轩        辕        令        狐        。
zhōng lí        yǔ  wén                zhǎng sūn        mù        róng       
钟         离        宇   文        ,        长          孙        慕        容        。
xiān        yú        Lǘ        qiū                sī        tú        sī        kōng       
鲜        于        闾        丘        ,        司        徒        司        空        。
qí        guān        sī        kòu                zhǎng        dū        zǐ        jū       
丌        官        司        寇        ,        仉        督        子        车        。
zhuān sūn        duān        mù                wū        mǎ        gōng        xī       
颛          孙         端        木        ,        巫        马        公        西        。
qī        diāo        yuè        zhèng        Rǎng        sì        gōng        liáng
漆        雕        乐        正        ,        壤        驷        公        良        。
tuò        bá        jiá        gǔ                zǎi        fǔ        gǔ        liáng       
拓        跋        夹        谷        ,        宰        父        谷        梁        。
jìn        chǔ        yán        fǎ                rǔ        yān        tú        qīn       
晋        楚        闫        法        ,        汝        鄢        涂        钦        。
duàn        gān        bǎi        lǐ                dōng        guō        nán        mén       
段        干        百        里        ,        东        郭        南        门        。
hū        yán        guī        hǎi                yáng        shé        wēi        shēng       
呼        延        归        海        ,        羊        舌        微        生        。
yuè        shuài        gōu        kòng                kuàng        hòu        yǒu        qín       
岳        帅        缑        亢        ,        况        郈        有        琴        。
Liáng        qiū        zuǒ        qiū                dōng        mén        xī        mén       
梁        丘        左        丘        ,        东        门        西        门        。
shāng móu        shé        nài                bó  shǎng        nán        gōng       
商         牟        佘        佴        ,        伯        赏        南        宫        。
mò        hǎ        qiáo        dá                nián        ài        yáng        tóng       
墨        哈        谯        笪        ,        年        爱        阳        佟        。
dì        wǔ        yán        fú                bǎi        jiā        xìng        zhōng       
第        五        言        福        ,        百        家        姓        终
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|专业六爻论坛 ( 苏ICP备12067162号-2 )

GMT+8, 2018-11-20 19:53 , Processed in 0.206893 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表